Dr. Morvay Frigyes

Mobil: +36-30/9699-280
morvay.frigyes.dr@t-online.hu

Esszék

18 - A TERMÉSZETFILOZÓFIA ÚJ ÚTJAIN

A TERMÉSZETFILOZÓFIA ÚJ ÚTJAIN

Fejezet az Orvosi Filozófia témaköréből

AZ ELME ÉLVEBONCOLÁSA  II.

 

AZ IRRACIONÁLIS és A ”MÁSSÁG”.

 

Dr.Morvay Frigyes

Motto:

„Leben ist das nicht gerade ein

Andersseinwollen, als diese Natur ist”

Nietzsche

         Más a racionális, az irracionális és az irracionalizmus.

Nem szójátékról van szó, hanem fogalmakról, melyek ugyanúgy absztrahált termékei az agy működésének, mint a matematika, illetve sok más fogalom, melyeket könnyedséggel használunk beszédeinkben.

Az irracionalizmus fiozófiai fogalom, melyet már a XIX.sz. közepétől megtalálunk filozófusok műveiben: ahogy például

·      Windelband „Az irracionalizmus metafizikája” címen ír,

·      Hegel az irracionálist matematikai értelemben használja,

·      Schelling az irracionálist a „nem-abszolútság” szinonímájaként. /Samtliche Werke. Stuttgart 1856./.

Fogalommagyarázatok

Az irracionális a racionális kérdését veti fel, hiszen az irracionális csak belőle származhat. Az irracionális a racionálisnak relatívizáló, és egyben negatív /szabélyszegő/ viszonylata.

         Az emberi gondolkodás a DNS génvariáns programja szerint megalkotott alkatokban 7 milliárd /XXI.sz.elején/ variánsban hozza létre a racionális, illetve az irracionális gondolkodásokat és cselekvéseket.

Ábrázolható egy Gauss-görbén, melyben egy gondolkodási variánsmennyiség ábrázolódik, ahol a csúcszónában a tűrési határok között még megfelel a racionális gondolkodás az elfogadottság szerinti megfelelésnek. A két végzóna felé tartó tartományban álló variánsok osztoznak a zseniális és az „egyéb” alanyok jelenlétében. Megjegyzem a zseniálisak sem csak racionálisak, néhányan ebben a tartományban is lehetnek gondolkodásuk célképzetében irracionálisak /még ártalmasak is /, míg az ellentétes tartományba tartozó alanyok gondolkodásukban többször irracionálisak, egyesek súlyosan deviánsak, vagy csak éppen megtűrt elfogadottak.

Ami a fejlődési rendellenességeket illeti, azok az alanyi jelenségek sem irracionálisak, csupán egy saját lényük működési törvényében rejlő „igazság” működési alanyai, melyekben a bennük levő működési törvényt a DNS gén-programja éppen úgy alakított ki, részben már ismert, részben még pontosan nem ismert okok szerint. /Hormonális és enzimatikus folyamatok./

Megkülönböztetünk: egészséget, betegséget, gyógyulást és halált. Ezek az állapotok és folyamatok a természet egészének racionális történései. Meg kell látnunk bennük az átmenetiségeket is, az egymásbaalakulásokat is.

Induljunk ki a motto-ból, egyszerű és némileg vulgáris fordításomban:

 Ne akarjon senki és semmi természetelleneset tenni, mert az nem a természet elve szerint való.

A gondolkodásformákat illetően sem az irracionálisan, sem a racionálisan gondolkodók nem hosszú ideig stabil gondolkodásformák, hanem megváltozók szomatikus okok és értékrendbeli igényeik miatt.

         Az irracionalizmus irányzatának megjelenése a filozófiában és alkalmazása a társadalomtudományban furcsa gondolkodásmódokat mutat, különösen ahogy azt Lukács György alkalmazza. Az ész trónfosztása c. könyvében találom konfúzusnak a fogalomi illesztéseket, ami talán azért tűnik így, mivel ő gyűlöletből filozofál, mindig a kapitalizmus és az imperializmus irracionális és így nem is látja saját korának azt a miliőjét, melyet hasonlóan nem elemez.

Az irracionalizmus fogalmi jelentése teljességgel azonos a Posztmodern és Szélsőliberális szavak és fogalmak jelentésével, mintegy szinonímáikat alkotva.

Irracionális minden bukott eszme, minden bukott eszmerendszer, minden szürrealista művészet és minden szélsőségekbefutó szabados cselekedet.

Ez a fogalmi beállítás az orvosi filozófia szemléleti beállítása és ezt azért tartom helyesnek, mert ha emberek alkotta társadalmi tendenciákról beszélünk, akkor a szervesen emberi gondolkodásokra adaptált, illetve belőle származtatott fogalmakat alkalmazzunk és ne „megerőszakolt szitokszavakat” és azokat is bizonyos csőlátással.

 A mai /XXI.sz. elejétől / liberalizmus és e szellemben megnyilvánuló cselekvések, hovatovább pártos akarat, kimondottan irracionális akaratok és tendenciák.

Maradjunk a motto-nál. Nem kell Rousseau szellemében, nem kell közvetlenül „visszatérni a természethez”, de nem kell elszakadni a természettől az értelemmel szolgált önpusztításig a szó tárgyi és erkölcsi értelmében. Korunkban pedig ez történik.

Újra azt kellene kérdeznem, hogy „kinek az érdekében” történnek a torzítások. Az bizonyos, hogy értékkövetelmények terén történik haladásunk a „ferde vágányokon”.

Tegyünk fel kérdéseket és mondjunk ki megállapításokat:

·      Irracionalizmus jellemez minden olyan történelmi korszakot, melyben életellenes cselekvések történnek, akár nagyobb dimenzióban, akár kisebb körökben.

·      A racionális szó, mint gondolati illeszkedés egy struktúrában – a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig – az az Univerzum értékkövetelményi törvénye szerint való, ami ettől mégis eltér, az nemcsak irracionális, hanem valami kivételes megjelenése kisebbségi számban, tehát nem átlagosan és nem általánosan.

·      Az emberiség 7 milliárdnyi létszámában az egyikfajta másságot illetően ahhoz a természettörvényi „kivétel”-hez jutunk amit homoszexualitásnak nevezünk és ez az a kivétel ami mint a nyelvek rendszerében ismeretes nyelvtani kivételnek, mint szabályszegésnek felel meg.

·      Természetesen a 7 milliárd ember, mint 7-milliárd DNS génstruktúrális programvariancia a társadalmakban egységben él a kivételeivel elvegyülve.

·      Rendkívül káros, hogy a tudományos és társadalom-mérnöki képviselet belemegy abba a játszmába, hogy egyáltalán vitát enged „tévesen támasztott emberi jogkövetelésekről”, melyek tévesen már-már kivételező „ember alkotta jogkövetelések” egy Világrend természettörvényi rendszerében. Az egyneműek ú.n. házassága, gyermek örökbefogadásának követelése súlyos fogalmi zavarra utal és nem egyházjogi akadálya van, hanem egyrészt logikai, másrészt szociálpszichológiai.

·      A heterosexuális-, alkati-, genetikai-, genezistechnikai struktúra NEM VÁLTOZTATHATÓ MEG, és ennek még a kísérletét sem szabad megengedni. A megváltoztatás téves tendenciája, ha utat nyerhet, akkor mind a kreacionizmusnak, mind az evolúció tanának nincs értelme. Tehát többszörös irracionális gondolkodásról van szó a mai gender-problematikában..

·      Nem arról van szó, hogy bárkit is ki kellene rekeszteni bármilyen másságánál fogva – mint ahogy azt az emberiség amúgy szívesen tette és teszi napjainkban is rasszok, vallások, eszmék, vélt rangok és egyéb okok tekintetében – hanem szót kell emelni:

1.    a természettörvényi rend védelmében és így

2.    az embermivolt védelmében és

3.    elfogadható társadalmi magatartások védelmében.

Amit manapság – egy újsághír szerint – az USA Mississippi államának kormányzója tesz, az egyenesen botrányos. Törvényben rekeszti ki a homoszexuálisokat a szolgáltatásokból, a kórházi és orvosi kezelésekből és munkahelyekről – minden indokolás nélkül. Csecsenföldön a hoszexuálisokat egyszerűen meggyilkolják.

         A homoszekszualitás megítélésének kérdésében vélekedjünk egyértelműen:

         A homoszexualitásnak ismert kultúrtörténete és természetrajza van, melyben a múltszázadeleji tekintélyes irodalmi nézet elévült. A korábban bűnnek, erkölcstelenségnek, betegségnek tekintett genetikai variáns, melynek az orvostudományban még BNO kódja is volt /amit a ’70-es években megszüntettek /, tehát nem más, mint egy olyan genetikai variáns, mely személy kivonja magát a minden élőlényre érvényes szaporodási kényszertörvény érvénye alól. Nem életellenes, csupán genezistechnikai értelemben irracionális. /Genezistechnika alatt értem a nemzéshez vezető szerelmet, az udvarlást, a libidót, a szeretkezési módot és valamennyi megtermékenyítő történést, mint Teremtést./.

A személyiségszerkezet bűnössé akkor válik, ha az illető megrontó, erőszakos, akár gyilkossá váló.  A homoszexuális férfi női változata a leszbikus.

A személyiségszerkezetben a genetikai variánst az képezi, amiként az agy működésében a szexuális tárgyválasztás a libidó megjelenését követően más asszociatív utat jár be a cselekvésig. E történés genetikai alapját bizonyítják alkati manifesztációk, pszichés sajátságai a magatartásformák. – Megjegyzem, hogy mindezek a motívumok jól leplezhetők éspedig annyira, hogy a személyek társadalmi léte magánjogi értelemben észrevétlen, illetve zökkenőmentes. Sajnos ez nincs így akkor, ha a társult magatartásformák túlzottan kiütközők, mint felvonulás, követelések, megbotránkoztatások. Amely kormány a tévesen támasztott jogköveteléseknek alkotmányosan enged, az azt valamiféle fondorlatos szavazatszerzési szándékkal teszi, magát liberálisnak mondja és hibát követ el. Itt ismételten felmerül a „kinek az érdeke” az ilyen liberális fondorlat, ami nem szolgálja a társadalmak belső békéjét és itt nem megosztó antidemokratikus jogfosztásról van szó, hanem mentálhigiénéről és szociálhigiénéről.

Meg kell különböztetni azonban minden más szexuális magatartást, melyeket sokszor a homoszexualitással társítva említenek, noha azok valamennyien perverzitások és mint ilyen a pszichopátia körébe tartoznak és már nem MÁSSÁGOK, és ugyanakkor irracionalitásak. Ezekről a magatartásformákról nem kívánok írni. /Sajnálatosan ezek a TV műsorok csemegéi./

A MÁSSÁG fogalma ma már egy lejáratott fogalom, mind a politika, mind a szociológia használatában. A politika a másként-gondolkodást is, a különböző szexuális magatartásokat is másságnak nevezi. A politikai szóhasználatban elterjedt másként-gondolkodás kimondottan pártos és kirekesztő szitokszó, ami a kommunistától eltérő reakcióst jelenti.

Meg kell említeni, hogy a másságnak van használható  másik értelmezési formája:

A KULTURÁLIS MÁSSÁG, ami a népcsoportok – nemzetek – saját kultúráját határozza meg összehasonlítva egy másik nemzeti kultúra viszonylatában. Itt a „kultúra” szó és fogalom a meghatározó, melyben a  másság jelentése olyan szociológiai és néprajzi eltérőség, ami az identitás rögzült elemévé válik oly mértékben, hogy megváltoztatása – ami akár az egyénből indul ki, akár külső erőszakkal történne – a személyiséget neurózisba üldözi .Fényes példát szolgáltat erre a honvágy és a napjaink migránsválságnak nevezett jelensége, az utóbbiak esetében a beilleszkedés teljes hiánya miatt még generációkon át is.

A kultúra fogalmán belül a szexuális kultúra is az egyik kultúra, ami természetesen nem olyan nemzeti kultúra, aminek normái minden más nemzeti kultúrától való eltérés volna, tehát többfélesége semmiképpen sem másság, hanem magánjellegű magatartás. A szexuális kultúra fogalmából nem vezethetők le más jogi követelések, mint a személyiségi jogok, mert a szexuális kultúra nemcsak magánjellegű magatartásformákat jelent, hanem közerkölcsös népszaporulatot is kell szolgálnia, szemben a liberális hedonista szokásrendszerrel, amiben a szexuális kultúra szaporodásbiológiát és az élvezethajhászás stílusait jelenti.

Létezik az emberiségnek egy sajátosan dekadens megváltozó folyamata, melyben az emberiség sem alkati felépítésében, sem pszichés stabilitásában nem olyan, mint például 100 évvel ezelőtti minőségében. Ezt számtalan profilban bizonyítják vizsgálatok. Az emberiségnek ez a megváltozása is valamiféle másság bizonyos erőltetett szóhasználattal élve. Az okok a számtalan mesterségesen megváltozott ökológiai tényezőkben rejlik – noha már egyáltalán nem rejlik, hanem kiabál – de a tudományos világ számtalan jelzését a tudományos világ is és a politikusi világ is figyelmen kívül hagyja. Összefoglaló néven ezt a tendenciát irracionális globális emberi válságnak nevezem, melynek tényezői az emberiség globális szomato-pszichés másságát hozta létre. Az emberiségnek ebben a globális másságában már benne van az a genetikai determináció amit a technikai fejlődés folyamatosan felerősít és a szomatikus másságot mentális másság is követi. Javító törekvések igen lassúak.

Ne felejtsük el, hogy a számtalan mesterségesen megváltozott ökológiai tényezők elsődlegesen a természet talaj-növény-állatvilágát módosították és ennek nyomán az emberiség a szomatikus és mentális megváltozásában másságában  a súlyos és többrendbeli morbiditás pályáján halad.

 

2016. okt. 12.

Morvay.frigyes.dr@t-online.hu
« Vissza az előző oldalra!
Dr. Morvay Frigyes - Magyar